BIP
Grafika BIP
Strona główna/Skargi, wnioski, petycje

Skargi, wnioski, petycje

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski” oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).

Tryb:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. Przyjęcia skargi lub wniosku nie uzależnia się do złożenia jakichkolwiek dokumentów uzasadniających rację skarżącego. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniesienie skargi lub wniosku oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Rejestrowanie, organizowanie oraz nadzorowanie załatwiania skarg, wniosków i petycji w Jednostce należy do Sekretariatu SIM Północne Mazowsze.

Prezes przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy piątek w godz. 9.00-10.00 po wcześniejszym ustaleniu spotkania z sekretariatem SIM Północne Mazowsze.

Załatwianie skargi lub wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca. W przypadku niezałatwienia sprawy w tym czasie, skarżący się lub wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Statystyka skarg, wniosków i petycji:

  • W roku 2022 wpłynęło:
    • 1 wniosek
    • 0 skarg
    • 0 petycji

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
SIM Północne Mazowsze
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2023-07-13 12:14
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2023-07-13 12:15
Wytworzenie publikacji
Aleksandra Usiądek 2023-07-13 12:15
Zatwierdzenie
Roman Niesiobędzki 2023-07-13 12:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry